Tongentaal, Gods geheime communicatiewapen.

Categories: Bijbel studies

GODS GEHEIME COMMUNICATIEWAPEN!

 

Bijbelgedeelten: Handelingen 2:17

 

INLEIDING

PINKSTEREN EN HET TALENWONDER/ WOORDENWONDER!

Met als thema: Gods geheime communicatiewapen. Op dit wapen willen we inzoomen/ benadrukken vandaag.

De komende drie maanden tot de viering van ons 20 jarig jubileum (10 en 11 september 2016) willen we de Heilige Geest ruimte geven om door ons heen te bidden. De Heilige Geest wordt niet voor niets de Geest van de gebeden genoemd (Zacharia 12:10). De Heilige Geest wil ons vervullen ook (wellicht juist) in ons gebedsleven. Hij wil door ons heenbidden tot God de Vader. Hij wil de hemel op aarde brengen, maar dat vindt allereest plaats door gebed.

 • Een mens is niet groter dan zijn gebedsleven. Niemand kan geestelijk uitstijgen boven wie hij is op zijn knieën voor God. De kwaliteit van je geestelijke leven en je geestelijke ervaringen zijn verbonden met de kwaliteit van je gebedsleven.
 • Gods woord tot ons: niets zal geestelijk standhouden tenzij wij bidden!
 • Gebedsloosheid is zonde waar we ons van dienen te bekeren. Samuel zegt: Wat mij betreft, het zij verre van mij, dat ik tegen de Here zou zondigen door op te houden voor u te bidden ( Sam. 12:23).
 • God wil de Geest van de gebeden uitstorten op ons!
 • Gebed is aardse toestemming voor hemelse interventie. God zoekt naar mensen met wie Hij zijn hart kan delen, kan samenwerken, zodat zijn wil kan geschieden op aarde. We hebben stilgestaan bij dit onderwerp en benadrukt dat wij de Geestesdoop en de vervullingen met de Heilige Geest nodig hebben vandaag. De Geestesdoop – het ontvangen van de Heilige Geest – hoort bij een gezonde geestelijke geboorte. De Geest die in je woont en jou bij Jezus heeft gebracht is de Geest in wie Jezus ons wil onderdompelen (Johannes 1:33).Over deze vier functies heb ik gesproken en wel (zondag 15 mei – Pinksteren):
 • De verwarring omtrent de tongentaal/ klanktaal/vreemde taal heeft dikwijls te maken met het feit dat we de verschillende functies niet onderkennen.
 • In de Kerk is er dikwijls een grote onwetendheid m.b.t. de Geestesdoop en het spreken in vreemde talen.

Terugblik

 1. De tongentaal als een teken van de doop in de Geest – de Geestesdoop (Handelingen 2:4; 10:44; 19:5,6. Uiterlijke tekenen zijn verbonden aan de Geestesdoop.
 2. De tongentaal als manifestatiegave/ genadegave in de openbare samenkomst. Deze dient vertolkt te worden (1 Kor. 12:10,30; 14:13,28).
 3. De tongentaal als teken voor de ongelovigen (1 Kor. 14:21-25)
 4. De tongentaal als een persoonlijke, devotionele gebedstaal (1 Kor. 14:14) – het bidden tot God opdat God kan handelen. Het bidden in de Geest met hoofdletter en kleine letter. De bekende onuitsprekelijke verzuchtingen. Gods geheime communicatiewapen!Bidden in de Geest is Gods geheime communicatiewapen! Dit wapen kan ingezet worden in elke vorm van gebed. In de aanbidding en lofprijs/ dankzegging, in de voorbede en smeekbede, in de schuldbelijdenis en geestelijke oorlogvoering en in de proclamatie. Deze basisvormen komen we tegen in het Onze Vader (Matt. 6:9-13).
 5. We hebben gesproken over wat tongentaal niet is en wat het wel is. Helaas is deze preek niet opgenomen (zondag 22 mei).
 6. Vandaag zoomen we in op de tongentaal als gebedstaal.

 

WAT IS TONGENTAAL ALS GEBEDSTAAL (functie)?

 • Een gave (charismata: geestesgave; letterlijk: genadegave = bovennatuurlijk!)

 

 • Een spraakwonder, dus een bovennatuurlijke bekwaamheid
 • Voor een ieder beschikbaar (Markus 16:17)
 • Zowel de wil als de geest en de spraakorganen zijn actief bij het spreken in tongen betrokken. Maar het natuurlijke/ fysieke denken/ verstand van de mens wordt gepasseerd door God. Het verstand/ denken dat werkzaam is, is het denken van God, de zin van Christus! (1 Korinthe 2:16).
 • Een inspiratie-uiting van de Heilige Geest (‘de geest krijgen’)

 

 • ‘… zoals de Geest het hun gaf uit te spreken’ (Handelingen 2:4)
 • 1 Korinthe 12:1-11 ‘door de Geest’
 • Een bestaande, maar voor ons onbekende taal (1 Korintiërs 14:2, 14).

 

 • Het is een engelen- of mensentaal (1 Korintiërs 13:1).
 • Het verstand staat op non-actief en ‘blijft onvruchtbaar’ (1 Kor. 14:14).
 • Er zijn allerlei, een veelheid van tongen/talen; dus niet één taal van de Geest/ geest (Handelingen 2:4, 11; 1 Korintiërs 12:10).
 • Het is een spreken ‘van de grote daden Gods’

 

 • Tekst: Handelingen 2:11
 • M.a.w. het is een uiting van lof (lofprijzing). God grootmaken voor wat Hij gedaan heeft, doet en gaat doen!
 • Hier gebeurde het tegenovergestelde van wat er bij de toren van Babel gebeurde. Nu werd de taal van de Geest gesproken. Het doet dus het gebeuren van de Babylonische spraakverwarring te niet en luidt de eenheid van de gemeente van Jezus in.
 • Het is een spreken/bidden tot God

 

 • Tekst: 1 Korinthe 14:2
 • M.a.w. het is gemeenschap hebben met God door de Geest. De tongentaal is een gebed of lofprijs gericht tot God (profetie: gericht tot de mensen).
 • Door in je tongentaal je geheel te richten op God kan je in extase of zinverrukking geraken = God neemt je hele wezen over….
 • Het is een spreken in geheimenissen

 

 • Tekst: 1 Korinthe 14:2;13:2
 • We weten niet wat we bidden als we bidden in tongen, want ons verstand blijft onvruchtbaar!
 • Geheimenissen zijn de verborgen wijsheid van God (1 Korintiërs 2:7). De ondoorgrondelijke wegen en wijsheden van God, die van nature door ons natuurlijke verstand niet te vatten zijn.
 • Vraag de Heer om vertolking van deze geheimenissen. De gedachten die dan komen zijn dikwijls de vertolking van de tongentaal. Deze dienen echter wel in lijn te zijn met Gods woord.
 • Het is bidden, lofzingen, zegenen en dankzeggen met de geest

 

 • Tekst: 1 Korinthe 14:14-18
 • De menselijke geest is het instrument dat de Heilige Geest gebruikt om doorheen te bidden, loven, dankzeggen en zegenen in een taal die de gelovige niet kent.
 • De menselijke geest wordt geactiveerd, vrij gezet door het bidden in tongen. Hier wordt de geest onderscheiden van ons verstand. Met de geest wordt de innerlijke mens bedoeld die van dag tot dag vernieuwd wordt en die naar de wil van God geschapen is (2 Korinthe 4:16; Efeze 4:23-24).
 • Bidden in tongen richting de Heer, voor jezelf (smeekbede), voor anderen (voorbede), voor situaties en tegen de vijand!
 • Vraag de Heer om vertolking.

HET NUT VAN DE TONGENTAAL?

1 De mogelijkheid van onze geest om onafhankelijk van ons verstand te bidden

 • Wat bewerkt het? Wat werkt het uit?
 •  
 • Tekst: 1 Korinthe 14:14
 • Voegt een extra dimensie toe aan het bidden in de Geest (Efeze 6:18; Judas 20)
 • De onuitsprekelijke verzuchtingen (Romeinen 8:26); het niet weten wat we in een bepaalde situatie moeten bidden

2. Je bouwt jezelf op (vergelijk het met het opladen van een batterij)

 • Tekst: 1 Korintiërs 14:4. ‘Oikodomeo’ – letterlijk: het bouwen van een huis.
 • We geven God de ruimte om ons te vormen naar zijn beeld.
 • Geestelijk groei bevorderen in de dimensie van je geest en ziel: worden wie je bent en ontvangen wat je hebt. Je kunt het vergelijken met het opladen van een batterij. Je wordt met kracht gesterkt in de innerlijke mens.
 • Illustratie: je bouwt je eigen huis in de geest, je geestelijk huis. Je bent je eigen aannemer.
 • Profeteren – je bouwt mee aan het huis van een ander.

3. Je bewaart jezelf in de liefde van God

 • Tekst: Judas 20
 • Het activeert tevens geloof.
 • De tongentaal zorgt ervoor dat de liefde Gods in ons wordt vrijgezet, zodat we omtuind, beschermd en geborgen worden door die liefde te midden van afval, goddeloosheid en demonie.

4. Je doet de wapenrusting van God aan

 • Tekst: Efeze 6:18
 • Je bekrachtigt in de taal van de geest/ Geest dat je de wapenrusting aan hebt.

5. Je hebt de mogelijkheid om op bovennatuurlijke wijze God groot te maken

 • Tekst: Handelingen 10:46
 • De natuurlijke taal kent geen geschikte woorden om de grootheid van God te beschrijven in onze aanbidding, lofprijs en dankzegging.
 • De kracht van het zingen in nieuwe tongen (1 Korinthe 14:15); dit zijn de geestelijke liederen in Efeze 5:19).

6. De mogelijkheid om op bovennatuurlijke wijze tot God te spreken

 • Tekst: 1 Korinthe 14:2
 • Het geeft ruimte voor onuitsprekelijke communicatie en onzegbare aanbidding.
 • Diepten in een mens die niet op een andere wijze kunnen worden geuit.
 • Het zijn hemelse woorden waarvan wij zelf de vertaling niet kennen.
 • De onuitsprekelijke verzuchtingen (Engels: ‘groanings’), de fontein van leven.
 • Het zijn uitingen die de bedenksels van wijsgeren verre te boven gaan.
 • Om ons te helpen in onze smeebede voor onszelf.
 • Om ons te helpen in de voorbede te bidden voor anderen (Romeinen 8:26-27).
 • Om ons te helpen bidden tot God en tegen de vijand.
 • Het helpt je om in noodsituaties te bidden Tekst: Romeinen 8:26,27
 • Bovennatuurlijke vrede kan je hart/ziel binnenstromen.

BELEMMERINGEN VOOR HET SPREKEN IN TONGEN

 • Verstand
 • Emotionele blokkades van angst, muren van zelfbescherming
 • Onkunde: tekort aan kennis (Hosea 4:6)
 • Onkunde over het ‘hoe’
 • Bindingen met het rijk der duisternis, vervloekingen (gevolgen van de zonden)

CONCLUSIE

 •  Belemmert het spreken in tongen niet! (1 Korintiërs 14:39).
 • Overgave en vertrouwen!

 

Auteur van dit artikel: Gerard de Groot.

Author: Jorden Spijker